stonexx / teamscala   0.3.17

GitHub
Scala versions: 2.11