seratch / awscala   0.9.2

GitHub

Using AWS SDK on the Scala REPL

Latest version

[![awscala Scala version support](https://index.scala-lang.org/seratch/awscala/awscala/latest.svg](https://index.scala-lang.org/seratch/awscala/awscala)

JVM badge

[![awscala Scala version support](https://index.scala-lang.org/seratch/awscala/awscala/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm](https://index.scala-lang.org/seratch/awscala/awscala)