seratch / awscala   0.9.2

GitHub

Using AWS SDK on the Scala REPL

5 versions found for awscala-sqs