senia-psm / zio-test-akka-http   2.0.14

GitHub

Akka-HTTP Route TestKit for zio-test

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

Latest version

[![zio-test-akka-http Scala version support](https://index.scala-lang.org/senia-psm/zio-test-akka-http/zio-test-akka-http/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/senia-psm/zio-test-akka-http/zio-test-akka-http)

JVM badge

[![zio-test-akka-http Scala version support](https://index.scala-lang.org/senia-psm/zio-test-akka-http/zio-test-akka-http/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/senia-psm/zio-test-akka-http/zio-test-akka-http)