paradoxical-io / scala-tiny-types   1.5.0

MIT License GitHub

Tiny type generator for scala

Scala versions: 2.11 2.10

Latest version

[![tiny-types Scala version support](https://index.scala-lang.org/paradoxical-io/scala-tiny-types/tiny-types/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/paradoxical-io/scala-tiny-types/tiny-types)

JVM badge

[![tiny-types Scala version support](https://index.scala-lang.org/paradoxical-io/scala-tiny-types/tiny-types/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/paradoxical-io/scala-tiny-types/tiny-types)