fs2 utilities to interact with AWS

Latest version

[![fs2-aws-ciris Scala version support](https://index.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-ciris/latest.svg](https://index.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-ciris)

JVM badge

[![fs2-aws-ciris Scala version support](https://index.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-ciris/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm](https://index.scala-lang.org/laserdisc-io/fs2-aws/fs2-aws-ciris)