laserdisc-io / fs2-aws   6.0.4

MIT License GitHub

fs2 utilities to interact with AWS

Scala versions: 3.x 2.13 2.12