exoego / scalajs-types-util   0.3.0

Apache License 2.0 GitHub

Scala.js types utility to facilitate common type transformations

Scala versions: 2.13 2.12
Scala.js versions: 1.x 0.6
5 versions found for scalajs-types-util