dwolla / epimetheus-server   7.1.0

MIT License GitHub

Easily add Prometheus metrics to your cats-effect application

Scala versions: 3.x 2.13 2.12

Epimetheus Server

Uses http4s to serve a Prometheus 004 endpoint, with metrics managed by Epimetheus.