https://disneystreaming.github.io/smithy4s/

Latest version

[![smithy4s-aws Scala version support](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws/latest.svg](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws)

JVM badge

[![smithy4s-aws Scala version support](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws)

Scala.js 1.x badge

[![smithy4s-aws Scala version support](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws/latest-by-scala-version.svg?platform=sjs1](https://index.scala-lang.org/disneystreaming/smithy4s/smithy4s-aws)