Scynapse - the Scala API for Axon Framework

Latest version

[![scynapse-akka Scala version support](https://index.scala-lang.org/axonframework/scynapse/scynapse-akka/latest.svg](https://index.scala-lang.org/axonframework/scynapse/scynapse-akka)

JVM badge

[![scynapse-akka Scala version support](https://index.scala-lang.org/axonframework/scynapse/scynapse-akka/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm](https://index.scala-lang.org/axonframework/scynapse/scynapse-akka)