allenai / nlpstack   1.19

GitHub

NLP toolkit (tokenizer, POS-tagger, parser, etc.)

Scala versions: 2.11 2.10

Latest version

[![nlpstack-chunk Scala version support](https://index.scala-lang.org/allenai/nlpstack/nlpstack-chunk/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/allenai/nlpstack/nlpstack-chunk)

JVM badge

[![nlpstack-chunk Scala version support](https://index.scala-lang.org/allenai/nlpstack/nlpstack-chunk/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/allenai/nlpstack/nlpstack-chunk)