allenai / nlpstack   1.19

GitHub

NLP toolkit (tokenizer, POS-tagger, parser, etc.)

Scala versions: 2.11