alexklibisz / futil   0.1.2

Apache License 2.0 GitHub

minimal utilities for Scala Futures

Scala versions: 2.13 2.12

Latest version

[![futil Scala version support](https://index.scala-lang.org/alexklibisz/futil/futil/latest.svg)](https://index.scala-lang.org/alexklibisz/futil/futil)

JVM badge

[![futil Scala version support](https://index.scala-lang.org/alexklibisz/futil/futil/latest-by-scala-version.svg?platform=jvm)](https://index.scala-lang.org/alexklibisz/futil/futil)