osinka / slugify

Make slugs from any strings

Version Matrix
{"message":"Not Found","documentation_url":"https://developer.github.com/v3"}