lonelyplanet / prometheus-akka-http   0.3.3

MIT License GitHub

Utilities to expose Prometheus metrics in akka-http

Scala versions: 2.12 2.11
2 versions found for prometheus-akka-http