bizreach / aws-ses-scala

Scala client for Amazon SES

GitHub

aws-ses-scala

Scala client for Amazon SES