Versions Artifacts
0.14.1
money-java-servlet
money-api
money-kafka
money-otel-handler
money-otel-jaeger-exporter
money-otlp-exporter
money-otel-formatters
money-otel-logging-exporter
money-otel-inmemory-exporter
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money-otel-zipkin-exporter
money-akka
money
money-spring
money-core
0.10.0
money-java-servlet
money-api
money-kafka
money-otel-handler
money-otel-jaeger-exporter
money-otlp-exporter
money-otel-formatters
money-otel-logging-exporter
money-otel-inmemory-exporter
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money-otel-zipkin-exporter
money-akka
money
money-spring
money-core
0.9.0
money-java-servlet
money-api
money-kafka
money-akka
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
money-core
0.9.0-RC2
money-java-servlet
money-api
money-kafka
money-spring3
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
money-core
0.9.0-RC1
money-java-servlet
money-api
money-kafka
money-spring3
money-wire
money-core-scala
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
0.8.14
money-java-servlet
money-kafka
money-spring3
money-aws-java-sdk
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
money-core
0.8.13
money-java-servlet
money-kafka
money-spring3
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
money-core
0.8.12
money-java-servlet
money-kafka
money-spring3
money-wire
money-aspectj
money-http-client
money
money-spring
money-core