alexklibisz / futil   0.1.2

Apache License 2.0 GitHub

minimal utilities for Scala Futures

Scala versions: 2.13 2.12